X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

طبایع (1) درطب سنتی ایران

طبایع درطب سنتی ایران

قدما : معتقدند که خوراکیها پس از تغییراتی در جهاز هاضمه داخل در کبد شده و پخته میشوند. و به صفرا – خون – بلغم – و سودا تبدیل می شود.

-صفرا طبعی گرم و خشک دارد چون آتش  ـــــــــــ  صفراوی

-خون گرم و تر است چون هوا ــــــــ  دموی

بلغم سرد و تر است چون آب ـــــــــ  بلغمی

سودا خشک و سرد است چون خاک  ـــــــــ سوداوی

از این رو چهار طبع تآمل شده اند و صحت سلامتی بدن را به تعادل آنها می دانند.

تعریف مزاج : مزاج عبارتست از ثآثیر متقابل اثر متضاد عناصر چهار گانه و یا به عبارت دیگر مزاج حالت فعالیت کل بدن یا اجزاء بدن است. چنانچه گرمی را میتوان حالت تجمع انرژی و سردی را حالت کم شدن و تعریق انرژی و رطوبت و خشکی را بیان کننده حالاتی از ماده دانست.

دسته ای که فعالیت غده تیرویید در آنها معتدل است دارای مزاج معتدل است.

دسته ای که فعالیت غده تیرویید در آنها بالاست دارای مزاج گرم است .

دسته ای که فعالیت غده تیرویید در آنها پایین است دارای مزاج سرد است

هر ماده ای که وارد بدن می شود اگر متابولیسم پایه بدن را بالا ببرد گرم است مانند تره و شنبلیله

هر ماده ای که متابولیسم پایه بدن را پایین بیاورد سرد است مانند کلم، کدو، خیار، کاهو

هر ماده ای که متابولیسم پایه را به حد اعتدال دارد معتدل است.

 

مزاج اندام های بدن در طب سنتی ایران:

طب سنتی شرق تهران اندام های مزاج گرم و مزاج سرد ، مرطوب و خشک، را به ترتیب اولویت برای شما بیان می کند....

-اندامهای مزاج گرم ( بترتیب اولویت )

1-گرمترین اندام های آدمی روان است و نیز دل که خواستگاه روان است و اعصاب وقتی در حد اعتدالند که از سردی مخصوص خود بهره مند شده باشند.

2-خون گرم است.

3-کبد که شبیه خون لخته شده است (گرم )

4-گوشت که پس از کبد از لحاظ گرمی قرار دارد.

5-ماهیچه که پس از گوشت قرار دارند.

6-کبد و کلیه ها و رگهای ضرباندار و رگهای بدون ضربان

 

 اندامهای دارای مزاج سرد بترتیب اهمیت :

1-بلغم

2-پیه و چربی

3-مو

4-استخوان

لذا زمانی معتدل است که خشکی آن بیشتر باشد.

5-غضروف

6-زردپی ها

7-غشاء شامه عصب

8-نخاع و مغز

 لذا موقعی معتدل است که رطوبت زیاد داشته باشد.

 

-اندام های دارای مزاج مرطوب:

بلغم – خون – چربی – پیه – مغز – نخاع – گوشت – پستان – بیضه ها – ریه ها – جگر – طحال – کلیه – ماهیچه ها – پوست

 

-اندام های دارای مزاج خشک :

مو – استخوان – غضروف ها – زرد پی ها – شامه – شریانها – ریه ها و عصب حرکتی

با توجه به مطالب فوق نتیجه می گیریم :

1-روان ــــــ  گرم و تر

2-اعصاب حرکتی   ــــــــ سرد و خشک

3-خون  ـــــــــــ گرم و تر

4-کبد – کلیه – طحال – ماهیچه – گوشت  ــــــــ گرم و تر

5-بلغم  ــــــــ سرد و تر

6- پوست ــــــ سرد و تر

7- مغز و نخاع ـــــ سرد و تر

8- مو – استخوان – غضروف ها – زرد پی ها – شامه عصب حرکتی ـــــــــ  سرد و خشک

9- شریانها – ورید ها ــــــــ  گرم و خشک

10-پستان – بیضه   ـــــــــ    گرم و تر

 

اگر ماهیچه ها زیاد باشند دلیل بر وجود  ـــــــ رطوبت و گرمی است و گواه استحکام و گرمی است .( گرم و تر )

اگر گوشت کم باشد و چربی نداشته باشد ( لاغری ) ــــــــــــــ گرم و خشک .

لیکن چربی و پیه همیشه نشانه سردی است.

 

تن پر گوشت و کم چربی و کم پیه  ــــــــــ رطوبت زیاد از حد  ( تری )

تن پر گوشت و پرچربی و پر پیه ـــــــــ  سردی و تری

از لحاظ سستی و تنبلی در درجه اول  ــــــــــ سرد مزاجان

انسان چاق با گوشت زیاد ـــــــــ   مزاج گرم و تر است.

انسان چاق با چربی   ــــــــــ  مزاج سرد و تر است.

انسان لاغر کم گوشت ـــــــــ سرد و تر

انسان لاغر کم چربی  ــــــــ گرم و خشک

 این مقاله ادامه دارد ......


مطالب مرتبط:

طبایع (1) درطب سنتی ایران
ثبت نظر

بالا