X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

داروي امام رضا عليه السلام - بهاره

اين دارو تشكيل شده از رازيانه ، شكر ،پوست هليله زرد

امام علي ابن موسي الرضا فرمودند هركس از اين دارو مصرف نماييد در طول سال بيمار نخواهد شد

اين دارو براي فصل گرما و سرما دستور دادشده است كه در فصل سرما بجاي رازيانه از مصطكي استفاده مي شود

اين دارو باعث تقويت دستگاه ايمني بدن مي شود

 

 

 

بالا