X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

توصیه به خوردن خربزه

 

امام صادق (ع):خربزه بخورید زیرا که در آن ده ویژگی قرار دارد.

Ø     پیه زمینی است.

Ø     نه دردی در آن است و نه فسادی

Ø     خوراک است

Ø     توان جنسی را می‌افزاید.

Ø     آب است.

Ø     سنگ مثانه را ذوب می‌کند.

Ø     میوه است.

Ø     سبزی خوش است.

Ø     شستشو دهنده است

Ø     خورش است

Ø     مدر است و مثانه را می‌شوید.

 

 

 

بالا